ŚTP

Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie – część 1.


Zarządzanie różnorodnością to świadome rozwijanie potencjału przedsiębiorstwa w oparciu o poszanowanie różnic pomiędzy pracownikami i wspieranie ich indywidualnego potencjału. Coraz więcej firm decyduje się prowadzić swoją działalność w ramach tego modelu organizacyjnego.
W ujęciu globalnym jesteśmy bez wątpienia coraz bardziej zróżnicowanym społeczeństwem. Przejawia się to także w działalności biznesowej i na rynku pracy, który staje się bardziej wielokulturowy oraz różnorodny demograficznie.
Zarządzanie różnorodnością w firmie (z ang. diveristy management), polega na świadomym korzystaniu z różnorodnych doświadczeń pracowników, będących efektem ich zróżnicowanych cech takich jak wiek, płeć, pochodzenie, sytuacja życiowa itp. Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniana i w którym może ona w pełni realizować swój potencjał.[1]
Umiejętne podejście do kwestii zarządzania różnorodnością może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści, takich jak np. zwiększenie efektywności i innowacyjności, większe dostosowanie do potrzeb rynku i otwarcie się na nowe grupy klientów czy poszerzanie wiedzy i kompetencji całego zespołu.
Świadome zarządzanie różnorodnością ma szczególnie znaczenie w dużych, międzynarodowych przedsiębiorstwach, dlatego też firmy coraz więcej uwagi poświęcają tym zagadnieniom i wdrażają rozwiązania związane z diversity management. Odnoszą się one m.in. do takich aspektów społecznych jak: starzenie się społeczeństwa, nierówność płci w sferze zawodowej czy sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Do pojęcia zarządzania różnorodnością zaliczają się więc wszelkie działania służące promowaniu równości i przeciwdziałaniu dyskryminacji, zwiększaniu świadomości, usuwaniu różnego rodzaju barier, zwiększaniu mobilności, zwiększaniu partycypacji w zarządzaniu na poszczególnych szczeblach kariery zawodowej czy elastyczne rozwiązania wspierające łączenie życia zawodowego i rodzinnego.
Jako przykład podać można np. działalność firmy Carrefour, która poprzez różne formy mentoringu zachęca pracowników do dialogu międzypokoleniowego czy firmy Henkel, która skupia się w dużej mierze na aktywizacji zawodowej kobiet i działa na rzecz wyrównywania szans pracowników obu płci. Przykładem działań na rzecz pracowników niepełnosprawnych może być np. zrealizowany przez Orange projekt „Zdrowie na TAK”, w ramach którego firma wspierała zatrudnienie tej grupy osób i zwiększała świadomość na temat ich praw i potrzeb.

Dobre praktyki zarządzania różnorodnością, jako element społecznej odpowiedzialności biznesu, wpierane są przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe. Jedną z najbardziej znanych inicjatyw w tym zakresie jest Karta Różnorodności, zainaugurowana w Polsce w 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Więcej o znaczeniu zarządzania różnorodnością w firmie piszemy w drugiej części tekstu, która ukaże się wkrótce.
[1] http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2014/03/Firma_Roznorodnosc.pdf